Suprathel’in derin dermal yanıklarda kullanımı ile ilgili makale

Suprathel Deri Eşdeğeri ’nin derin dermal yanıklarda kullanımı: Geleceğe yönelik çalışmanın ilk sonuçları M. Kecka,*, H.F. Seliga, D.B. Lumentaa, L.P. Kamolza, M. Mittlbo¨ckb, M. Freyaa Vienna Burn Center, Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Department of Surgery, Medical University Vienna, Vienna, Austria Center for Medical Statistics, Informatics and ntelligent Systems, Section for Clinical Biometrics, Medical University of Vienna, Vienna, Austria article info Article history:Accepted 23 September 2011Keywords:SkinSkin substitutesBurn woundReepithelialisationScar formation abtract

ÖZET
Giriş: Tam kalınlıkta yaralı bölgelerin kapatılmasında otologöz deri greft kullanımı standart olarak kabul edilmekle birlikte derin-kısmi-kalınlıkta defektlerin tedavisi için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Donör sahaların daha verimli kullanımının sağlanması bağlamında yaptığımız çalışmada, DL-laktik asit tabanlı kopolimer (Suprathel®) geçici deri ile otologöz deriyi karşılatırdık ve derin-kısmi-kalınlıkta yaralarda karşılaştırmalı bölgelerde iyileşme sürelerini ve skar oluşumlarını analiz ettik. Metot: Kasım 2009 tarihinden Haziran 2010 tarihine kadar, derin-kısmi-kalınlıkta yaralarla gelen yaşları 25 ila 83 arasında değişen (ortalama:45) 18 hasta üzerinde açık ve kontrollü non-inferiority 1 çalışma yapılmıştır. Erken tanjantial eksizyonu müteakiben, derin-parsiyel-kalınlıktaki bölgenin bir kısmı 1:1.5 oranında mesh edilmiş otologöz greft diğer kısmı ise kopolimer (Suprathel®) ile kapatılmıştır. Skar oluşumları Vancouver Skar Skalası kullanılarak, 30. ve 90. günlerde hasta ve gözlemci açısından (POSAS)2 ve Suction Cutometry3 cihazı ile değerlendirilmiştir.

Operasyondan 15 gün sonra hastaların kopolimer ile kaplanan alanlarının 44,4%’ünde (8/18) ve greft ile kapatılan bölgelerin 88,9%’unda (16/18) yaranın tamamen kapandığı gözlendi (p=0.008). VSS ve POSAS skalalarına dayanarak yapılan değerlendirmelerde sonuçların 30. günde Suprathel®‘in noninferiority kriterlerini sağladığı gözlemlendi. Ameliyattan 90 gün sonra gözlemci skar skalaları Suprathel®’in Split kalınlıkta deri greftine göre başarısız olmadığı hatta ortalama VSS ve POSAS skala değerlendirmelerinde Suprathel® ile kaplanan alanların daha iyi durumda olduğu gözlendi.

Sonuç: Suprathel®, iyileşme süresi bakımından deri greftleri ile karşılaştırıldığında güvenilir bir geçici deri görevi görmekte, erken dönem skar oluşumlarında ise karşılaştırılabilir sonuçlar vermektedir. Suprathel® yetişkinlerde derin dermal yanıkların tedavi edilmesi için kullanılabilir. Özellikle geniş alana yayılmış yanıklarda derin dermal bölgelerin kapatılmasında kullanılarak, tam kalınlıkta yanıklar için greftten tasarruf edilmesini sağlar.

2. Materyaller ve Metotlar
1 Ekim 2009 ila 30 Haziran 2010 tarihleri arasında derin dermal yanıklarla gelen, yaşları 25 ila 83 (medyan:45) arasında değişen 18 hasta (11 erkek, 7 kadın) bu çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar çalışmaya dahil edilmeden önce, çalışma, Viyana Medikal Üniversitesi ve Viyana Genel Hastanesi (EK-No.877/2009) tarafından onaylanmış ve tüm hastalardan bu çalışmaya katılacaklarına dair yazılı izinleri alınmıştır.

Çalışmaya katılım kriteri, 18 yaşından büyük, derin dermal yanıklara sahip hastalar olarak belirlenmiştir. Bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklara sahip, aktif tümör, gebelik durumu veya ABSI6 indeksi 13’ten yüksek hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.

2.1 Tedavi protokolü
Ameliyatlar post-travma 3 ve 5nci günler arasında yapılmıştır. Ameliyat sırasında genel anestezi uygulanmıştır. Erken tanjantsal eksizyonu müteakiben, karşılaştırmaları yapılabilmesi için her biri 100cm2’den az olmayacak şekilde yan yana bölgeler 0,1 mm STSG ve Suprathel® ile kapatılmıştır. Yanıkların derinliklerinin teyidi amacıyla tanjantsal eksizyon sırasında her hastadan deri biyopsisi alınmıştır. Otologöz deri greftleri tercihen uyluk bölgesinde alınmış ve 1:1,5 oranında genişletilerek yara üzerine stapler kullanılarak sabitlenmiş ve her iki bölgede yağlı gaz ile kapatılmıştır. Bu aşamadan sonra, yaralar, tam epitelizasyon gerçekleşene kadar deneyimli bir hekim tarafından düzenli olarak gözlenmiştir. Yara kapanması ve enfeksiyon oranı post-op 15 ve 30ncu günlerde değerlendirilmiştir. 10, 15, 30 ve 90ıncı günlerde fotoğraf çekilerek belgelendirilmiştir. Tüm hastalar çalışma süresince 24 saat bası giysisi kullanmıştır.

4. Tartışma
Yukarıda sunulan, derin dermal yaralarda sentetik kopolimer’in (Suprathel) kullanımını analiz eden klinik çalışmamızda herhangi bir alerjik reaksiyon veya enfeksiyon oluşumu gözlenmemiştir. STSG alanlarına göre Suprathel alanları daha uzun iyileşme süresi göstermiş, ancak, 30 ve 90ncı günlerde yapılan değerlendirmelerde skar oluşumu ve kalitesi bakımından sonuçların karşılaştırılabilir olduğu görülmüştür. Edindiğimiz bilgilere dayanarak, şu ana kadar, derin dermal yaralarda (2nci derece derin) Suprathel ile STSG karşılaştırması yapılan herhangi bir klinik çalışma yayınlanmamıştır (9/2011, Medline arama, “Suprathel” ve “Koplimer esaslı geçici deri” (“Suprathel” ve “Copolymer-based skin substitude”). Daha önceden yapılan klinik çalışmalar, yüzeysel - kısmi kalınlıkta yanık ve donör sahaların tedavisi ile ilgilidir [7.19-23]. Bunun yanı sıra, geriye dönük bir çalışmada, Suprathel’in üçüncü derece bölgeler ihtiva eden derin dermal el yanıklarında fayda sağladığı belirtilmiştir.

Çalışmamızda, derin dermal yanıklarda tedavi sonrası Suprathel ve STSG alanlarında deri kalitesi ve skar oluşumları üzerine yoğunlaştık. Suprathel ile tedavi edilen derin dermal yanıkların iyileşme sürelerinin uzamasına rağmen skar oluşumu ve kalitesine dayanarak yapılan değerlendirmelerde, derin dermal yaralarda [Suprathel kullanımının ümit verici ve güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilmektedir. Post-op komplikasyonlara bakıldığında ise enfeksiyon oranlarında herhangi bir farlılık bulunamamıştır. Düşüncemiz şudur ki, Suprathel, özellikle geniş derin dermal yanık alanları ve kısıtlı donör sahaya sahip yetişkin hastaların
tedavisinde faydalı bir araç olacaktır. Diğer biyolojik geçici deri ürünleri ile karşılaştırıldığında, Suprahtel, karmaşık ve pahallı depolamaya gereksinim duymamaktadır: Sentetik maddelerden yapıldığı için herhangi biyolojik ve dini risk içermemektedir. Bu değerlendirmeler, yaptığımız çalışmaya ek olarak, geniş yanık alanlarında STSG’lerin tam-kalınlıkta bölgeler için muhafaza edilmesi konusundaki stratejimizi desteklemektedir. ]

Suprathel kullanımı, pansumana harcana zamanı ve pansuman sayısını da düşürmektedir. Suprathel ve yağlı tül iyileşme gerçekleşene kadar yara üzerinde kalmaktadır. Yağlı tül, dışa uygulanan emici gazlı bezlerin Suprathel üzerine yapışmasını önlemektedir. Geniş yanık alanlarını enfeksiyondan korumak için sadece gazlı bez sargıların 2 günde bir değiştirilmesi gerekir. Erken dönemde gelişen skar oluşumlarının değerlendirmesi göstermiştir ki, skar kalitesi bakımından elde edilen sonuçlar deri grefti uygulanarak elde edilen sonuçlarla karşılaştırılabilir niteliktedir. Hatta hastaların değerlendirmelerine göre Suprathel kullanılan alanlar daha doğal görünüme sahiptir. Her ne kadar elde ettiğimiz sonuçlar ümit verici olsa da, bulguların doğrulanması için uzun süreli daha çalışmalar gereklidir.

5. Sonuç
Suprathel, daha uzun iyileşme süresine rağmen, erken dönemde skar oluşumu açısından karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilen güvenilir geçici deridir. Suprathel, yetişkinlerde geniş alana yayılmış derin dermal yanıkların tedavi portföyünde kullanılabilir bir araç olarak yer edinebilir. Özellikle geniş yanık alanlarında derin dermal yanıkların kaplanarak, greftlerin tam kalınlıkta yanık bölgeleri için muhafaza edilmesini sağlar.